سندرم پای بیقرار

سندرم پای بیقرار سندرم پای بیقرار، اختلال عصبی است که با حرکات ناگهانی و غیر قابل کنترل پاها همراه می باشد. این حالت عمدتا عصرها و زمانی که فرد در […]